logo_2
 

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kamil Dziemba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZGORKY Szkoła Sportowa Kamil Dziemba z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100) przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża nr 7, lok. 6, posługujący się numerem NIP:6431771981 oraz REGON: 383039353 (dalej „Administrator”). 

 

KONTAKT

 

W celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@zgorky.pl.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 

Celem świadczenia usług zgodnych z profilem działalności Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (,,RODO’’) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, ale również pośrednio odosób dokonujących rezerwacji świadczonych przez nas usług za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego udostępnionego na naszej stronie internetowej. 

Zbieramy Państwa poszczególne dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, PESEL, płeć, narodowość, wizerunek, informacje dot. historii zamówień, w następujących celach:

– w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług, w tym dokonania rezerwacji za pośrednictwem strony www (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

– w celu marketingu naszych usług, w tym w celach analitycznych i ew. profilowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu publikowania Państwa wizerunku w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszego przedsiębiorstwa itp.) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy, iż dane osobowe dzieci tj. imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

POLITYKA COOKIES

 

Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. pliki cookies, które są krótkimi informacjami tekstowymi. Pliki cookies są zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Klienta. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.

W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje cookies: (i) sesyjne; (ii) stałe oraz (iii) analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez usługobiorców, typie strony, z jakiej usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty usługobiorcy na stronie. 

Brak zmiany po stronie usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy, iż wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, m. in. dłuższego okresu ładowania się strony czy ograniczeń w korzystaniu z wszystkich dostępnych funkcji.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie przez prawnie uzasadniony okres czasu, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, a w szczególności do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonywaniem zobowiązań umownych. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Stosownie do tego informujemy, że:

– w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa co do zasady do momentu wycofania tej zgody;

– w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

– w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

– w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

ODBIORCY DANYCH

W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim, tj.:

– instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym

– naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) m. in. bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia), ubezpieczeniowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu możliwe jest nałożenie na Administratora obowiązku przekazania Państwa danych osobowych również innym organom lub podmiotom.

Zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii wymagającym przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi podmiotami, które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom następuje na podstawie art. 45, 46-47 bądź 49 RODO.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych;`
– sprostowania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
– otrzymania kopii danych;
– przenoszenia danych osobowych.

Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, co oznacza, iż w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Odmowa następuje wyłącznie gdy jest konieczna i uzasadniona prawnie.

W przypadku, gdy uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Państwa decyzji. Informujemy jednak, iż w niektórych sytuacjach podanie danych osobowych jest konieczne celem korzystania z usług świadczonych przez Administratora.

 

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie bez uprzedniej Państwa zgody.

 

ZGODA ORAZ MOŻLIWOŚĆ WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdej chwili mają Państwo prawo tę zgodę cofnąć.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.

Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej Administratora na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Czuwamy nad bezpieczeństwem młodych narciarzy jeszcze przed rozpoczęciem śnieżnej przygody! Zgorkowców dzielimy na małe, kameralne grupy, dzięki czemu już po kilku godzinach wiemy wszystko o umiejętnościach i predyspozycjach wszystkich uczestników. Bez problemu też weryfikujemy stopień zaawansowania wskazany przez rodziców w formularzu rejestracyjnym. Gwarantujemy, że nic nie umknie naszej uwadze!

Poziom mocy "0"

Dzieci mające pierwszy raz kontakt z nartami lub brak następujących mocy narciarskich:

Jaką moc uzyska kursant?

Będzie potrafił samodzielnie zahamować pługiem oraz samodzielnie jeździć pługiem na wprost. Będzie potrafił korzystać z wyciągu taśmowego. Będzie super się bawił oraz zostanie zaszczepiony w nim narciarski duch.

Poziom mocy "1"

Dzieci które już odbyły kurs narciarski i posiadają następujące moce:

Jaką moc uzyska kursant?

Będzie potrafił samodzielnie skręcać pługiem a także zatrzymać się dynamicznie w wyznaczonym miejscu. Nauczy się panować nad prędkością. Będzie potrafił samodzielnie korzystać z wyciągu orczykowego. Pozna nowe rodzaje tras narciarskich. Wykona skok na płaskim terenie.

Poziom mocy "2"

Dzieci które już odbyły kursy narciarskie i posiadają następujące moce:

Jaką moc uzyska kursant?

Kurs będzie polegał na doskonaleniu zdobytych wcześniej mocy narciarskich. Kursant będzie potrafił ustawiać narty równolegle podczas jazdy w skos oraz przyjąć pozycję dostokową. W fazie sterowania oraz wykończenia skrętu będzie ustawiał narty równolegle. Wykona skok na wyboistym terenie.

Poziom mocy "3"

Dzieci które już odbyły kilka kursów narciarskich i posiadają następujące moce:

Jaką moc uzyska kursant?

Kursant będzie potrafił skręcać równolegle ślizgowo oraz wykona równoległe hamowanie bokiem. Zostanie u niego pogłębiony układ dośrodkowy w skręcie. Nauczy się prawidłowego odciążenia NW. Wykona pierwsze skręty na krawędziach podczas fazy sterowania oraz wykończenia skrętu. Nauczy się skakać na podstawowej „hopce” oraz przejazdu przez „box’a”.

3

Poziom mocy "4"

Uczestnicy, którzy odbyli już wiele kursów narciarskich i posiadają następujące moce:

Jaką moc uzyska kursant?

Kursant będzie potrafił w pełni skręcać na krawędziach oraz dostosowywać odpowiedni promień skrętu ciętego w zależności do prędkości, trasy oraz sytuacji na stoku. Narciarz zdobędzie wiedzę oraz podstawowe umiejętności z jazdy sportowej oraz z jazdy freeride’owej. Będzie doskonalił wykorzystanie „hopek” oraz „box’ów” w jeździe freestyle’owej. Stanie się w pełni samodzielnym narciarzem, wyposażonym w kompleksową wiedzę oraz umiejętności stwarzające możliwość bezpiecznego poruszania się na nartach na każdej trasie oraz w każdych warunkach.

Call Now Button