logo_2
 

Regulamin

 1. ZGORKY.PL REGULAMIN SZKOLENIA NARCIARSKIEGO 

  Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych wszyscy klienci mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z Regulaminem. 

  I.DEFINICJE 

  1. Instruktor – osoba prowadząca Szkolenie, np. pracownik, zleceniobiorca bądź osoba współpracująca ze Szkołą na podstawie innego tytułu prawnego. Instruktor posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje umożliwiające profesjonalne przeprowadzenie Szkolenia,

  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynnośći prawnych lub osoba prawna zawierająca ze Szkołą Umowę świadczenia usługi p. Szkolenia na rzecz Uczestnika,

  3. Platforma internetowa – oznacza platformę internetową służącą do dokonywania rezerwacji w Szkole oraz do zapoznawania się z informacjami o działalności Szkoły znajdująca się pod linkiem https://www.zgorky.pl/.

  4. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, regulujący prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług, warunki umowy, podstawowe zasady szkolenia,

  5. Rezerwacja – usługa dokonywana za pośrednictwem platformy internetowej https://www.zgroky.pl/ umożliwiająca zawarcie Umowy o świadczenie usług polegająca na zarezerwowaniu wybranego przez Klienta wariantu Szkolenia,  

  6. Szkolenie – wybrany przez Klienta wariant usług szkolenia narciarskiego obejmującego zakres działalności Szkoły, szkolenie może być indywidualne albo grupowe,

  7. Szkolenie indywidualne – szkolenie odbywane przez Uczestnika wyłącznie z Instruktorem z wyłączeniem jakichkolwiek innych osób,

  8. Szkolenie grupowe – szkolenie odbywane przez Uczestnika w grupie wraz z innymi uczestnikami,

  9. Szkoła – szkoła narciarska ZGORKY prowadząca Szkolenie, tj. podmiot działający pod firmą ZGORKY Kamil Dziemba z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100) przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 7 lok. 6 posiadający numer NIP: 6431771981,

  1. Umowa o świadczenie usług – umowa zawierana między Klientem a Szkołą na podstawie Rezerwacji polegająca na zobowiązaniu się przez Szkołę do przeprowadzeniu przez Szkołę wybranego przez Klienta Szkolenia, w konkretnym miejscu oraz wybranym przez Klienta terminie,

  2. Uczestnik – osoba fizyczna, która osobiście bierze udział w Szkoleniu, prowadzonym przez Szkołę,

  II.PODSTAWOWE WARUNKI UMOWY 

  1. Przedmiotem działalności Szkoły jest organizacja Szkoleń narciarskich polegających na nauce jazdy na nartach w zakresie podstawowym jak również polegających na doskonaleniu i podnoszeniu umiejętności osób już umiejących jeździć na nartach na każdym poziomie zaawansowania. Szkolenia odbywają się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie pozostałych Państw członkowskich Unii Europejskiej.

  2. Rezerwacji można dokonać wyłącznie w drodze elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej.

  3. Platforma internetowa składa się z opisu działalności Szkoły w zakładce „O nas”, z zakładki „Oferta” prezentującej propozycje wariantów szkoleń oferowanych przez Szkołę, z zakładki „Wyjazdy” zawierającej odnośniki do usług niezwiązanych z działalnością Szkoły, z zakładki „Galeria” prezentującej zdjęcia ze szkoleń, zakładki „Blog” prezentującej aktualności z życia Szkoły, z zakładki „Kontakt” zawierającej dane kontaktowe, z zakładki „Zapis się” służącej do dokonywania rezerwacji.

  4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zawarte na Platformie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

  5. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta w momencie dokonania przez Klienta rezerwacji w drodze elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej. Szkoła za pośrednictwem platformy internetowej na podstronie oznaczonej „Zapisz się” udostępnia formularz, w którym Klient wpisuje dane niezbędne do zawarcia umowy (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, miejscowość szkolenia, datę szkolenia liczbę osób) oraz potwierdza zawarcie umowy. Na podstronie platformy internetowej służącej do zawarcia umowy znajduję link do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Każdy klient oraz każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem w całości. Zawarcie umowy następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich przycisków i opcji w platformie internetowej. Zawarcie umowy oznacza, że Klient w pełni akceptuje wszystkie warunki określone w Regulaminie. Faktury wystawiane są w terminie do 15 dni od daty zakończenia szkolenia przez Klienta.

  6. Klient podaje w formularzu o którym mowa w ustępie powyżej dane niezbędne do zawarcia umowy, które są prawdziwe i odpowiadają stanowi rzeczywistemu. Szkoła nie odpowiada za podanie przez Klienta nieprawdziwych danych. W szczególności Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i rzetelnych informacji na temat zaawansowania w jeździe na nartach Uczestnika zgodnie z poziomem wskazanym w Portalu informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do oceny poziomu umiejętności Uczestnika Klient powinien skontaktować się ze Szkołą.

  7. Przy dokonywaniu rezerwacji Szkolenia grupowego Klient zobowiązany jest do wpłaty 40% ceny szkolenia tytułem opłaty rezerwacyjnej. W przypadku Rezerwacji Szkolenia indywidualnego Klient zobowiązany jest do wpłaty całości ceny Szkolenia w trakcie dokonywania rezerwacji. W razie braku dokonania ww. wpłaty przy dokonywaniu Rezerwacji, Rezerwacja jest uważana za nie dokonaną.

  8. Opłata rezerwacyjna Szkolenie wpłacana jest online podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Przelewy24 (operator: PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań  NIP: 779-236-98-87  REGON: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości). Dopuszcza się także możliwość płatności bezpośrednio na rachunek bankowy numer: 22 1050 1357 1000 0090 8244 4614 w tytule podając imię oraz nazwisko Uczestnika oraz datę i miejsce szkolenia.

  9. Po opłaceniu należności, o której mowa w ust. 7 powyżej, Szkoła wyśle na adres e-mail Klienta potwierdzenie dokonania Rezerwacji. 

  1. Pozostałą część ceny za Szkolenie Klient jest zobowiązany zapłacić przed rozpoczęciem Szkolenia – przelewem na podany rachunek bankowy bądź gotówką bezpośrednio do rąk Instruktora. 

  2. Brak zapłaty całości ceny najpóźniej w dniu rozpoczęcia Szkolenia skutkuje odmową dopuszczenia Uczestnika do Szkolenia. 

  3. W przypadku gdy Umowę o świadczenie usług zawiera Klient nie będący Uczestnikiem, który będzie osobiście uczestniczył w Szkoleniu to Klient jest stroną umowy. Niezależnie od tego faktu, każdy Uczestnik postępowania jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Klient wprowadzając do formularza dane Uczestników postępowania potwierdza, że posiada uprawnienie do podania danych osobowych Uczestników Szkole (podaje te dane na podstawie przepisów prawa bądź zgody ww. osób) i powierzenia ich Szkole.

  4. Jednak w sytuacji, gdy klient zrezygnuje ze szkolenia w czasie krótszym niż 30 dni od daty jego planowanego rozpoczęcia, Szkoła wypłaci Klientowi kwotę o której mowa powyżej pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 40% ceny Szkolenia. Opłata ta służy pokryciu kosztów administracyjnych, biurowych oraz wydatków poniesionych przez Szkołę na przygotowanie Szkolenia z którego Uczestnik ostatecznie zrezygnował.

  5. Skorzystanie przez Klienta z prawa do rezygnacji, o którym mowa w ust. 11 powyżej, powinno zostać dokonane w formie elektronicznej w postaci wiadomości skierowanej drogą elektroniczną (w formie wiadomości e-mail) na adres kontakt@zgorky.pl. Szkoła dopuszcza także każdą inną formę złożenia oświadczenia o rezygnacji.

  6. W przypadku braku stawiennictwa Uczestnika na Szkolenie grupowe bez uprzedniego poinformowania Szkoły o rezygnacji tego Uczestnika o rezygnacji ze Szkolenia kwoty wpłacone tytułem ceny usługi nie podlegają zwrotowi.

  7. Szkoła zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia przed jego rozpoczęciem najpóźniej w terminie 7 dni od daty planowanego rozpoczęcia szkolenia, w szczególności z powodu nieuzbierania wystarczającej liczby Uczestników na określonym poziomie umiejętności narciarskich. Za liczbę uczestników niewystarczającą do przeprowadzenia szkolenia uważa się liczbę uczestników mniejszą niż 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, najpóźniej w terminie 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia. O zmianie miejsca szkolenia Klient zostanie poinformowany w drodze elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres mailowy podany przy zawieraniu umowy. Klient nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zmianę miejsca szkolenia. Zgoda jest wyrażona w formie elektronicznej w postaci wiadomości skierowanej drogą elektroniczną (w formie wiadomości e-mail) na adres kontakt@zgorky.pl

  8. W sytuacji odwołania szkolenia Szkoła zwróci Klientom środki wpłacone przez nich tytułem ceny Szkolenia najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odwołania Szkolenia. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy tożsamy z tym z którego nastąpiła zapłata środków tytułem ceny, chyba że Klient poda inny numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

  9. W przypadku siły wyższej (tj. pandemia, katastrofy naturalne, zdarzenia ekonomiczne – np. zamknięcie tras zjazdowych) Szkoła może odwołać Szkolenia w każdym czasie.

  10. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w okresie do 30 dni liczonym od dnia odbycia szkolenia. Reklamację można składać w dowolny sposób, przy czym preferowanym jest ich składania na adres email: kontakt@zgorky.pl. Szkoła rozpozna reklamację najpóźniej w terminie 14 dni.

  11. Wobec faktu, iż przedmiotowa umowa została zawarta na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od daty jej zawarcia.

  12. Niezależnie od postanowień ust. 18 powyżej w stosunku do Klienta, który został poinformowany i Szkoła zaczęła świadczyć usługę na jego wyraźne żądanie przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, z tym zastrzeżeniem że może odstąpić od Umowy w zakresie jeszcze nie zrealizowanym.

  13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać bezpośrednio do Szkoły w szczególności za pośrednictwem poczty e – mail kontakt@zgorky.pl . Można w tym celu skorzystać ze wzoru stanowiącym Załącznik numer 1 do Umowy, jednak nie jest to warunkiem koniecznym.

  III.PODSTAWOWE ZASADY SZKOLENIA / OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

  1. Szkoła nie zajmuje się organizacją dojazdu Uczestników na miejsce Szkolenia. Uczestnicy są zobowiązani do zapewnienia dojazdu na miejsce Szkolenia we własnym zakresie.

  2. Przed przystąpieniem do Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa na stoku wynikających z regulaminów obowiązujących na tych stokach zwłaszcza znajdujących się na tablicach informacyjnych umieszczonych na stoku oraz zawartych w ulotkach czy broszurach i innych podobnych dokumentach, informujących o zasadach bezpieczeństwa jak również przestrzegać wszelkich przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Państwa, którego odbywa się szkolenie.

  3. Przed przystąpieniem do Szkolenia Uczestnik albo w przypadku gdy Uczestnik jest niepełnoletni – jego rodzic bądź opiekun prawny, zobowiązani są przedstawić Instruktorowi bądź innemu przedstawicielowi Szkoły szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na Szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę. Klient zobowiązuje się do podania ww. informacji w sposób zgodny z prawdą. Powyższa informacja powinna zostać przekazana Szkole w formularzu zgłoszeniowym.

  4. Uczestnik jest zobowiązany stawić się na Szkolenie punktualnie o wyznaczonym czasie oraz w wyznaczonym miejscu. W sytuacji, gdy Uczestnik spóźni się na Szkolenie, nie ma możliwości jego przedłużenia o czas wynikający z opóźnienia. W przypadku spóźnienia Uczestnik na własną rękę musi skontaktować się z Instruktorem oraz dotrzeć na miejsce trwania Szkolenia.

  1. Uczestnik jest zobowiązany stawić się na Szkolenie w pełni przygotowanym, tzn. musi posiadać: kask, narty, buty narciarskie, kijki narciarskie , gogle bądź okulary, odpowiedni do warunków atmosferycznych ubiór, jak również karnet potrzebny do używania stoku. Obowiązek posiadania kasku ochronnego dotyczy również osób pełnoletnich będących Uczestnikami Szkolenia. Brak kasku bądź innego niezbędnego elementu wyposażenia jest podstawą do odmowy dopuszczenia do udziału w Szkoleniu. Dodatkowo Uczestnik mając na względzie włoskie przepisy powinien mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż ____ euro i posiadać przy sobie kopie przedmiotowej polisy do wglądu Instruktora lub na wypadek kontroli dokonywanej przez uprawnione podmioty lub osoby.

  2. Pierwszego dnia zajęć Instruktorzy dzielą Uczestników na grupy według stopnia zaawansowania na podstawie informacji o której mowa w ust. 3 powyżej. Instruktor decyduje w jakiej grupie będzie konkretny Uczestnik.  Decyzja Instruktora jest wiążaca dla Uczestnika.

  3. W trakcie Szkolenia, Instruktor może przenieść uczestnika do innej grupy o podobnym stopniu zaawansowania. Ewentualna zmiana grupy, pozwoli dostosować optymalny poziom do Uczestnika. Dzięki temu Uczestnik w pełni wykorzysta czas spędzony na Szkoleniu. 

  4. Szkoła w trakcie trwania szkolenia w szczególnie uzasadnionych okolicznościach może zmienić Instruktora prowadzącego daną grupę.

  5. Szkoła podejmuje decyzję, w której turze (popołudniowa lub poranna) będzie odbywał Szkolenie dany Uczestnik. Szkoła ma prawo przenieść uczestnika z jednej tury do drugiej tak aby zajęcia mogły się odbyć w sposób bezpieczny i efektywny. 

  6. Instruktor decyduje o stokach na których będzie przeprowadzane Szkolenie. Stoki dobierane są w taki sposób aby zajęcia były bezpieczne, a nachylenie odpowiednie do ćwiczeń, które będą wykonywane. 

  7. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Uczestnikom – w tym również niepełnoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Szkolenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno samego Uczestnika jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania Szkolenia w przypadku uporczywego niestosowania się przez Uczestnika do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wpłacona cena za Szkolenie podlega zwrotowi proporcjonalnemu do czasu co do którego Uczestnikowi postepowania odmówiono możliwości kontynuowania Szkolenia.

  8. Uczestnicy Szkolenia zobowiązani są do: (i) poszanowania życia i zdrowia innych Uczestników oraz innych osób znajdujących się w czasie odbywania Szkolenia na stoku , (ii) stosowania zasad fair-play w rywalizacji sportowej, (iii) wypełniania poleceń Instruktora w trakcie Szkolenia, (iv)  informowania  Instruktora  o  niemożliwości  uczestnictwa  z Szkoleniu, (v) informowania Instruktora o kontuzji, awarii sprzętu narciarskiego lub innych istotnych kwestiach, (vi) przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez Instruktora, a w szczególności godzin rozpoczęcia Szkolenia, (vii) przestrzegania wszelkich regulaminów obowiązujących na tych stokach zwłaszcza znajdujących się na tablicach informacyjnych umieszczonych na stoku oraz zawartych w ulotkach czy broszurach i innych podobnych dokumentach, informujących o zasadach bezpieczeństwa (viii) przestrzegania wszelkich przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Państwa, którego odbywa się szkolenie. 

  9. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Instruktorowi szczególnie niepokojące objawy, które wystąpiły w trakcie Szkolenia, w szczególności pogorszenie samopoczucia, mdłości, bądź jakiekolwiek bóle czy urazy. 

  10. Zamiar oddalania się z miejsca Szkolenia, z jakiegokolwiek powodu, powinien być bezwzględnie zgłoszony Instruktorowi. 

  11. Na czas zajęć, Uczestnicy wyposażeni zostają w radiotelefony z zestawem słuchawkowym. Po każdych zajęciach Uczestnicy zobowiązani są do zwrotu sprzętu Instruktorowi. 

  12. Ostatni dzień Szkolenia przeznaczony jest na podsumowanie umiejętności Uczestników, zwieńczony zawodami narciarskimi i kończy się niezależnie od wybranego rodzaju szkolenia około godziny 13:00.

  IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

  1. Szkoła nie zajmuje się pośrednictwem w zawieraniu umów ubezpieczenia pomiędzy Uczestnikami a ubezpieczycielem. Szkoła nie ma obowiązku zawarcia dla Uczestników umowy ubezpieczenia. Szkoła rekomenduje jednak, aby Uczestnik posiadał wykupione na własną rękę ubezpieczenie NWW.

  2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne poniesione w czasie trwania Szkolenia, a w szczególności wynikające z nie podporządkowania się do poleceń Instruktora prowadzącego Szkolenie. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania Szkolenia. 

  3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy lub kontuzje powstałe z przyczyn niezawinionych przez Szkołę oraz Instruktora prowadzącego zajęcia. Uprawianie narciarstwa wymaga odpowiedniej kondycji i sprawności fizycznej. Uczestnicy z problemami zdrowotnymi przed rozpoczęciem nauki jazdy powinni skonsultować się z lekarzem. Uczestnik przystępując do Szkolenia (bądź jego przedstawiciel ustawowy) oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania tego sportu. 

  4. Instruktor może odmówić prowadzenia Szkolenia w przypadku uzasadnionego okolicznościami podejrzenia, Uczestnik jest pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem albo w stanie po użyciu środków odurzających. W takim przypadku wpłacona cena za Szkolenie podlega zwrotowi proporcjonalnemu do czasu co do którego Uczestnikowi postepowania odmówiono możliwości kontynuowania Szkolenia.

  5. Instruktor ma prawo odwołać bądź przełożyć Szkolenie, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na jego przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo Uczestników. Utracony czas zajęć, może zostać odrobiony w innym możliwym terminie w ramach Szkolenia, pod warunkiem że warunki atmosferyczne na to pozwolą. 

  V.UCZESTNICY NIEPEŁNOLETNI 

  1. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w Szkoleniu uzależnione jest od zaakceptowania warunków Regulaminu przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

  1. Rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązani do udzielenia prawdziwych informacji o niepełnoletnim Uczestniku oraz nie zatajania informacji mogących stanowić przeszkodę w prawidłowym przeprowadzeniu Szkolenia. Jeżeli niepełnoletni Uczestnik ma kłopoty zdrowotne lub nie potrafi prawidłowo funkcjonować w grupie, należy obowiązkowo to zgłosić Instruktorowi przed rozpoczęciem Szkolenia. Powyższa informacja powinna być podana w formularzu zgłoszeniowym

  2. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie niepełnoletniego Uczestnika po skończeniu zajęć w wyznaczonym przez Szkołę miejscu. W przypadku gdy niepełnoletniego Uczestnika odbiera inna osoba, rodzic lub opiekun prawny mają obowiązek poinformować o tym Instruktora przed rozpoczęciem Szkolenia, przekazując dane osoby upoważnionej do odbioru niepełnoletniego Uczestnika oraz przekazać zgodę na odebranie niepełnoletniego Uczestnika przez osobą inną niż rodzic bądź opiekun prawny wyrażoną na piśmie bądź w formie elektronicznej w postaci wiadomości skierowanej drogą elektroniczną (w formie wiadomości e-mail) na adres kontakt@zgorky.pl. W przypadku opóźnienia rodzica bądź opiekuna prawnego w odbiorze dziecka Instruktor może pozostawić dziecko pod opieką pracownika Szkoły. Za pozostawienie dziecka pod opieką Instruktora bądź innego pracownika Szkoły po upływie 15 minut od momentu wyznaczonej przez Szkołę godziny odbioru małoletniego Szkoła pobierze od Uczestnika opłatę w wysokości 45 euro za każdą rozpoczętą godzinę.

  3. W przypadku sytuacji, w których niezbędne będzie odebranie niepełnoletniego uczestnika przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną osobę wskazaną w ustępie powyżej w trakcie trwania szkolenia, Instruktor wskażę rodzicowi, opiekunowi prawnemu bądź innej osobie wskazanej w ustępie powyżej, miejsce z którego jest możliwe odebranie niepełnoletniego. Instruktor może zostawić dziecko również pod opieką pracownika Szkoły.

  4. Rodzice niepełnoletnich Uczestników są zobowiązani podać swój numer kontaktowy Instruktorowi prowadzącemu zajęcia. 

  5. Rodzice proszeni są o unikanie przebywania w tracie Szkolenia w pobliżu grupy, w której znajduje się ich dziecko. Wynika to z faktu, iż dzieci na widok rodziców rozpraszają się i nie skupiają na uczestnictwie w Szkoleniu, które wymaga odpowiedniego poziomu koncentracji i skupienia na wykonywanych ćwiczeniach. Przebywanie rodzica w pobliżu grupy Uczestników, do której należy jego dziecko, jest dopuszczalne wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i tylko za zgodą Instruktora.

  VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. Uczestnicy Szkolenia, a w przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych ich rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na publikację wizerunków Uczestników w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę za pośrednictwem portali, m. in.: (i) facebook, (ii) instagram oraz (iii) strony internetowej www.zgorky.pl. 

  2. Wszelkie spory wynikające z przedmiotowej umowy rozpoznawane będą przez Sąd właściwy wg ustawy.

Regulamin obowiązujący do 02.03.2024

Czuwamy nad bezpieczeństwem młodych narciarzy jeszcze przed rozpoczęciem śnieżnej przygody! Zgorkowców dzielimy na małe, kameralne grupy, dzięki czemu już po kilku godzinach wiemy wszystko o umiejętnościach i predyspozycjach wszystkich uczestników. Bez problemu też weryfikujemy stopień zaawansowania wskazany przez rodziców w formularzu rejestracyjnym. Gwarantujemy, że nic nie umknie naszej uwadze!

Poziom mocy "0"

Dzieci mające pierwszy raz kontakt z nartami lub brak następujących mocy narciarskich:

Jaką moc uzyska kursant?

Będzie potrafił samodzielnie zahamować pługiem oraz samodzielnie jeździć pługiem na wprost. Będzie potrafił korzystać z wyciągu taśmowego. Będzie super się bawił oraz zostanie zaszczepiony w nim narciarski duch.

Poziom mocy "1"

Dzieci które już odbyły kurs narciarski i posiadają następujące moce:

Jaką moc uzyska kursant?

Będzie potrafił samodzielnie skręcać pługiem a także zatrzymać się dynamicznie w wyznaczonym miejscu. Nauczy się panować nad prędkością. Będzie potrafił samodzielnie korzystać z wyciągu orczykowego. Pozna nowe rodzaje tras narciarskich. Wykona skok na płaskim terenie.

Poziom mocy "2"

Dzieci które już odbyły kursy narciarskie i posiadają następujące moce:

Jaką moc uzyska kursant?

Kurs będzie polegał na doskonaleniu zdobytych wcześniej mocy narciarskich. Kursant będzie potrafił ustawiać narty równolegle podczas jazdy w skos oraz przyjąć pozycję dostokową. W fazie sterowania oraz wykończenia skrętu będzie ustawiał narty równolegle. Wykona skok na wyboistym terenie.

Poziom mocy "3"

Dzieci które już odbyły kilka kursów narciarskich i posiadają następujące moce:

Jaką moc uzyska kursant?

Kursant będzie potrafił skręcać równolegle ślizgowo oraz wykona równoległe hamowanie bokiem. Zostanie u niego pogłębiony układ dośrodkowy w skręcie. Nauczy się prawidłowego odciążenia NW. Wykona pierwsze skręty na krawędziach podczas fazy sterowania oraz wykończenia skrętu. Nauczy się skakać na podstawowej „hopce” oraz przejazdu przez „box’a”.

3

Poziom mocy "4"

Uczestnicy, którzy odbyli już wiele kursów narciarskich i posiadają następujące moce:

Jaką moc uzyska kursant?

Kursant będzie potrafił w pełni skręcać na krawędziach oraz dostosowywać odpowiedni promień skrętu ciętego w zależności do prędkości, trasy oraz sytuacji na stoku. Narciarz zdobędzie wiedzę oraz podstawowe umiejętności z jazdy sportowej oraz z jazdy freeride’owej. Będzie doskonalił wykorzystanie „hopek” oraz „box’ów” w jeździe freestyle’owej. Stanie się w pełni samodzielnym narciarzem, wyposażonym w kompleksową wiedzę oraz umiejętności stwarzające możliwość bezpiecznego poruszania się na nartach na każdej trasie oraz w każdych warunkach.

Call Now Button