logo_2
 

Regulamin

ZGORKY.PL REGULAMIN SZKOLENIA NARCIARSKIEGO 

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych wszyscy klienci mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z Regulaminem. 

 

I.DEFINICJE 

 1. Instruktor – osoba prowadząca Szkolenia, np. pracownik, zleceniobiorca bądź osoba współpracująca. Instruktor posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje umożliwiające profesjonalne przeprowadzenie Szkolenia 
 2. Klient – osoba zawierająca ze Szkołą Umowę świadczenia usług – może nim być bezpośrednio Uczestnik bądź inna osoba, np. jego opiekun prawny 
 3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument 
 4. Rezerwacja – usługa umożliwiająca zawarcie Umowy świadczenia usług polegająca na zarezerwowaniu wybranego przez Klienta wariantu Szkolenia 
 5. Szkolenie – wybrany przez Klienta wariant usług szkolenia narciarskiego 
 6. Szkoła – szkoła narciarska ZGORKY, tj. podmiot działający pod firmą ZGORKY Kamil Dziemba z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100) przy ulicy Polskiego 

Czerwonego Krzyża 7 lok. 6 o numerze NIP: 6431771981 

 1. Umowa świadczenia usług – umowa zawierana na podstawie Rezerwacji polegająca na przeprowadzeniu przez Szkołę wybranego przez Klienta Szkolenia 
 2. Uczestnik – osoba, która osobiście bierze udział w Szkoleniu 

  II.PODSTAWOWE WARUNKI UMOWY 
 1. Rezerwacji można dokonać wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej https://www.zgorky.pl/. 
 2. Równocześnie z dokonaniem Rezerwacji Klient zawiera ze Szkołą Umowę świadczenia usług, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie oraz wybranym przez Klienta w trakcie jej dokonywania wariantem określającym datę i miejsce szkolenia, cenę oraz ilość osób biorących w nim udział.
 3. Warunkiem skutecznej Rezerwacji szkolenia grupowego jest dokonanie przez Klienta wpłaty zadatku w wysokości 40% finalnej ceny szkolenia oraz warunkiem skutecznej Rezerwacji szkolenia indywidualnego jest dokonanie przez Klienta wpłaty zadatku w wysokości 100% finalnej ceny szkolenia.

Zadatek opłacany jest online podczas dokonywania rezerwacji przez Przelewy24 (operator: PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań  NIP: 779-236-98-87  REGON: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości). 

 1. Po opłaceniu zadatku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Szkoła wyśle na adres e-mail Klienta potwierdzenie dokonania 

Rezerwacji. 

 1. Pozostałą część ceny za Szkolenie Klient jest zobowiązany zapłacić przed rozpoczęciem Szkolenia – przelewem na ww. rachunek bankowy bądź gotówką do rąk Instruktora. 
 2. Brak zapłaty całości ceny w dniu rozpoczęcia Szkolenia skutkuje odmową dopuszczenia Uczestnika do Szkolenia, wpłacony zadatek przepada, na rzecz pokrycia kosztów, które Szkoła poniosła w związku z rezerwacją. 
 3. Klient może zrezygnować ze szkolenia w każdym momencie, jednak w sytuacji, gdy klient zrezygnuje ze szkolenia w czasie krótszym, niż 30 dni do jego rozpoczęcia – zadatek przepada, na rzecz pokrycia kosztów, które Szkoła poniosła w związku z rezerwacją. 
 4. Szkoła zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia przed jego rozpoczęciem w szczególności z powodu brak odpowiedniej liczby Uczestników. Jeżeli grupy nie będą posiadały odpowiedniej liczby kursantów (4 dzieci) szkoła ma prawo połączyć grupy tak aby zajęcia mogły się odbyć w sposób bezpieczny i efektywny. W przypadku siły wyższej (tj. pandemia, katastrofy naturalne, zdarzenia ekonomiczne – np. zamknięcie tras zjazdowych) Szkoła może odwołać Szkolenia w każdym czasie. W powyżej opisanych sytuacjach Szkoła zwróci Klientom uiszczony przez nich zadatek oraz pozostałe opłaty uiszczone na poczet ceny Szkolenia w terminie 7 dni od dnia odwołania Szkolenia, co wyczerpuje wzajemne roszczenia stron, tj. Szkoła nie ponosi dalej idącej odpowiedzialności odszkodowawczej. 
 5. Klient może złożyć reklamację do 30 dni od momentu odbycia szkolenia, pisząc na adres email: kontakt@zgorky.pl. Szkoła zastrzega sobie 14 dni, na rozpatrzenie reklamacji. 


  III.PODSTAWOWE ZASADY SZKOLENIA / OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dojazd Uczestników na miejsce Szkolenia. 
 2. Przed przystąpieniem do Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa na stoku. 
 3. Przed przystąpieniem do Szkolenia Uczestnik albo w przypadku gdy Uczestnik jest małoletni – jego rodzic bądź opiekun prawny, zobowiązani są przedstawić Instruktorowi bądź innemu przedstawicielowi Szkoły szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na Szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę 
 4. Uczestnik jest zobowiązany stawić się na Szkolenie punktualnie o wyznaczonym czasie oraz w wyznaczonym miejscu. W sytuacji, gdy Uczestnik spóźni się na Szkolenie, nie ma możliwości jego przedłużenia o stracony przez niego czas. W przypadku spóźnienia Uczestnik na własną rękę musi skontaktować się z Instruktorem oraz dotrzeć na miejsce trwania Szkolenia. 
 1. Uczestnik jest zobowiązany stawić się na Szkolenie w pełni przygotowanym, tzn. musi posiadać: kask, narty, buty narciarskie, k i j k i , gogle bądź okulary, odpowiedni do warunków atmosferycznych ubiór, jak również skipass. Obowiązek posiadania kasku ochronnego dotyczy również osób pełnoletnich będących Uczestnikami Szkolenia. Brak kasku bądź innego niezbędnego elementu wyposażenia jest podstawą do odmowy dopuszczenia do udziału w Szkoleniu. 
 2. Pierwszego dnia zajęć Instruktorzy dzielą Uczestników na grupy według stopnia zaawansowania. Instruktor decyduje w jakiej grupie będzie konkretny Uczestnik. 
 3. W trakcie Szkolenia, Instruktor może przenieś uczestnika do innej grupy. Ewentualna zmiana grupy, pozwoli dostosować optymalny poziom do Uczestnika. Dzięki temu Uczestnik w pełni wykorzysta czas spędzony na Szkoleniu. 
 4. Szkoła podejmuje decyzję, w której turze (popołudniowa lub poranna) będzie odbywał Szkolenie dany Uczestnik. Szkoła ma prawo przenieś uczestnika z jednej tury do drugiej tak aby zajęcia mogły się odbyć w sposób bezpieczny i efektywny. 
 5. Instruktor decyduje o stokach na których będzie przeprowadzane Szkolenie. Stoki dobierane są w taki sposób aby zajęcia były bezpieczne, a nachylenie odpowiednie do ćwiczeń, które będą wykonywane. 
 6. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Uczestnikom – w tym również małoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Szkolenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno samego Uczestnika jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania Szkolenia w przypadku uporczywego niestosowania się przez Uczestnika do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za Szkolenie nie podlega zwrotowi. 
 7. Uczestnicy Szkolenia zobowiązani są do: (i) poszanowania innych Uczestników, (ii) stosowania zasad fair-play w rywalizacji sportowej, (iii) wypełniania poleceń Instruktora w trakcie Szkolenia, (iv)  informowania  Instruktora  o  niemożliwości  uczestnictwa  z Szkoleniu, (v) informowania Instruktora o kontuzji, awarii sprzętu narciarskiego lub innych istotnych kwestiach, (vi) przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez Instruktora, a w szczególności godzin rozpoczęcia Szkolenia. 
 8. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Instruktorowi szczególnie niepokojące objawy, które wystąpiły w trakcie Szkolenia, tj. pogorszenie samopoczucia, mdłości, bądź jakiekolwiek bóle czy urazy. 
 9. Zamiar oddalania się z miejsca Szkolenia, z jakiegokolwiek powodu, powinien być bezwzględnie zgłoszony Instruktorowi. 
 10. Na czas zajęć, Uczestnicy wyposażeni zostają w radiotelefony z zestawem słuchawkowym. Po każdych zajęciach Uczestnicy zobowiązani są do zwrotu sprzętu Instruktorowi. 
 11. Ostatni dzień Szkolenia przeznaczony jest na podsumowanie umiejętności Uczestników, zwieńczony zawodami narciarskimi. 


  IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
 1. Szkoła nie ubezpiecza Uczestników. Rekomendowane jest jednak, aby Uczestnik posiadał wykupione na własną rękę ubezpieczenie NWW, jak również ubezpieczenie OC. 
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne poniesione w czasie trwania Szkolenia, a w szczególności wynikające z nie podporządkowania się do poleceń Instruktora prowadzącego Szkolenie. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania Szkolenia. 
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy lub kontuzje powstałe z przyczyn niezawinionych przez Instruktora prowadzącego zajęcia. Uprawianie narciarstwa wymaga odpowiedniej kondycji i sprawności fizycznej. Uczestnicy z problemami zdrowotnymi przed rozpoczęciem nauki jazdy powinni skonsultować się z lekarzem. Uczestnik przystępując do Szkolenia (bądź jego przedstawiciel ustawowy) oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania tego sportu. 
 4. Instruktor może odmówić prowadzenia Szkolenia w przypadku, gdy Uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy. 
 5. Instruktor ma prawo odwołać bądź przełożyć Szkolenie, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na jego przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo Uczestników. Utracony czas zajęć, może zostać odrobiony w innym możliwym terminie w ramach Szkolenia, pod warunkiem że warunki atmosferyczne na to pozwolą. 
 6. W przypadku, w którym Szkolenie nie odbędzie się w całości lub w części z przyczyn niezależnych od Szkoły czy Instruktora, np. z powodu złych warunków atmosferycznych, Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej ceny. 
 7. Za szkody spowodowane przez Uczestnika odpowiada Klient. 

  V.UCZESTNICY MAŁOLETNI 
 1. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w Szkoleniu uzależnione jest od zaakceptowania warunków Regulaminu przez rodziców lub opiekunów prawnych. 
 2. Rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązani do udzielenia prawdziwych informacji o niepełnoletnim Uczestniku oraz nie zatajania informacji mogących stanowić przeszkodę w prawidłowym przeprowadzeniu Szkolenia. Jeżeli niepełnoletni Uczestnik ma kłopoty zdrowotne lub nie potrafi prawidłowo funkcjonować w grupie, należy obowiązkowo to zgłosić 

Instruktorowi przed rozpoczęciem Szkolenia. 

 1. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie niepełnoletniego Uczestnika po skończeniu zajęć w wyznaczonym przez Szkołę miejscu. W przypadku gdy niepełnoletniego Uczestnika odbiera inna osoba, rodzic lub opiekun prawny mają obowiązek poinformować o tym Instruktora przed rozpoczęciem Szkolenia, przekazując dane osoby upoważnionej do odbioru niepełnoletniego Uczestnika. 
 2. Rodzice niepełnoletnich Uczestników są zobowiązani podać swój numer kontaktowy Instruktorowi prowadzącemu zajęcia. 
 3. Rodzice proszeni są o unikanie przebywania w tracie Szkolenia w pobliżu grupy, w której znajduje się ich dziecko. Wynika to z faktu, iż dzieci na widok rodziców rozpraszają się i nie skupiają na uczestnictwie w Szkoleniu, które wymaga odpowiedniego poziomu koncentracji i skupienia na wykonywanych ćwiczeniach. Przebywanie rodzica w pobliżu grupy Uczestników, do której należy jego dziecko, jest dopuszczalne wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i tylko za zgodą Instruktora. 

  VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Uczestnicy Szkolenia wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę za pośrednictwem portali, m. in.: (i) facebook, (ii) instagram oraz (iii) strony internetowej www.zgorky.pl. 
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej www.zgorky.pl.
 1.  

Czuwamy nad bezpieczeństwem młodych narciarzy jeszcze przed rozpoczęciem śnieżnej przygody! Zgorkowców dzielimy na małe, kameralne grupy, dzięki czemu już po kilku godzinach wiemy wszystko o umiejętnościach i predyspozycjach wszystkich uczestników. Bez problemu też weryfikujemy stopień zaawansowania wskazany przez rodziców w formularzu rejestracyjnym. Gwarantujemy, że nic nie umknie naszej uwadze!

Poziom mocy "0"

Dzieci mające pierwszy raz kontakt z nartami lub brak następujących mocy narciarskich:

Jaką moc uzyska kursant?

Będzie potrafił samodzielnie zahamować pługiem oraz samodzielnie jeździć pługiem na wprost. Będzie potrafił korzystać z wyciągu taśmowego. Będzie super się bawił oraz zostanie zaszczepiony w nim narciarski duch.

Poziom mocy "1"

Dzieci które już odbyły kurs narciarski i posiadają następujące moce:

Jaką moc uzyska kursant?

Będzie potrafił samodzielnie skręcać pługiem a także zatrzymać się dynamicznie w wyznaczonym miejscu. Nauczy się panować nad prędkością. Będzie potrafił samodzielnie korzystać z wyciągu orczykowego. Pozna nowe rodzaje tras narciarskich. Wykona skok na płaskim terenie.

Poziom mocy "2"

Dzieci które już odbyły kursy narciarskie i posiadają następujące moce:

Jaką moc uzyska kursant?

Kurs będzie polegał na doskonaleniu zdobytych wcześniej mocy narciarskich. Kursant będzie potrafił ustawiać narty równolegle podczas jazdy w skos oraz przyjąć pozycję dostokową. W fazie sterowania oraz wykończenia skrętu będzie ustawiał narty równolegle. Wykona skok na wyboistym terenie.

Poziom mocy "3"

Dzieci które już odbyły kilka kursów narciarskich i posiadają następujące moce:

Jaką moc uzyska kursant?

Kursant będzie potrafił skręcać równolegle ślizgowo oraz wykona równoległe hamowanie bokiem. Zostanie u niego pogłębiony układ dośrodkowy w skręcie. Nauczy się prawidłowego odciążenia NW. Wykona pierwsze skręty na krawędziach podczas fazy sterowania oraz wykończenia skrętu. Nauczy się skakać na podstawowej „hopce” oraz przejazdu przez „box’a”.

3

Poziom mocy "4"

Uczestnicy, którzy odbyli już wiele kursów narciarskich i posiadają następujące moce:

Jaką moc uzyska kursant?

Kursant będzie potrafił w pełni skręcać na krawędziach oraz dostosowywać odpowiedni promień skrętu ciętego w zależności do prędkości, trasy oraz sytuacji na stoku. Narciarz zdobędzie wiedzę oraz podstawowe umiejętności z jazdy sportowej oraz z jazdy freeride’owej. Będzie doskonalił wykorzystanie „hopek” oraz „box’ów” w jeździe freestyle’owej. Stanie się w pełni samodzielnym narciarzem, wyposażonym w kompleksową wiedzę oraz umiejętności stwarzające możliwość bezpiecznego poruszania się na nartach na każdej trasie oraz w każdych warunkach.

Call Now Button